سیمان پرتلند نوع دو

مشخصات سیمان :

این نوع سیمان علاوه بر کاربردهای عمومی و مصرف در بتن ریزی ها ، فونداسیون ها و ... در محیط هايي كه احتمال حمله سولفات ها وجود دارد و یا محل هايي كه غلظت سولفات در آب هاي زیر زميني و یا خاك ها بالاتر از حد معمول است مناسب مي باشد. دركل در محیط هايي كه بتن در معرض حملات شيميايي از جمله سولفات و کلر  به صورت همزمان قرار دارند این نوع سیمان از انواع دیگر سیمان پرتلند بهتر عمل مي كند.

آنالیز سیمان:

Portland Cement Type II

Chemical Analysis

Requirement

According to:

Component

 

Results

ISIRI 389

Loss on Ignition

%

1.3

Max = 3

SiO2

%

21.74

Min = 20

Al2O3

%

5.0

Max = 6

Fe2O3

%

4.0

Max = 6

CaO

%

63.04

-

MgO

%

2.0

Max = 5

SO3

%

2.3

Max = 3

Cl

%

-

-

Insoluble Residue

%

0.60

Max = 0.75

Free CaO

%

1.4

-

Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)

%

1.0

-

C3S

%

45.5

-

C2S

%

28.0

-

C3A

%

6.5

Max = 8

C4AF

%

12.2

-

Physical Tests

 

Fineness

 

Blaine

(cm2/g)

2900

Min = 2800

Residue On Sieve 90µ

%

4.0

-

Setting Time

Initial

Minute

140

Min = 45

Final

Hour

3

Max = 6

Compressive Strength:

2 Days

Kg/cm2

-

-

3 Days

"   "

220

Min=100

7 Days

"   "

275

Min=175

28 Days

"   "

380

Min=315

Soundness

Autoclave Expansion

%

0.06

Max=0.8