سیمان مركب ( نوع الف 32/5 )

مشخصات سیمان:

این نوع سیمان در گروه سيمانهاي آميخته قرار دارد و در دو نوع الف و ب توليد مي شود .

در نوع الف كه اكثر 20 مواد افزودني معدني با صنعتي به كلينكر اضافه مي شود در كليه فعاليت هاي ساختماني از جمله فونداسيون ها قابل استفاده است .

در مقايسه با سيمان نوع دو اگرچه درصد كلينكر از 96 درصد به 80 درصد كاهش مي يابد اما طبق استاندارد ملي ايران مقاومت 28 روزه آن حداقل بايستي 32/5 مگا پاسكال باشد.

Portland-Composite Cement

Chemical Analysis

Requirement

According to:

Component

 

Results

ISIRI 11571-1

Loss on Ignition

%

4.0

-

SiO2

%

23.1

-

Al2O3

%

6.1

-

Fe2O3

%

3.7

-

CaO

%

58.7

-

MgO

%

2.2

Max = 5

SO3

%

2.1

Max = 3.5

Cl

%

0.03

Max = 0.1

Insoluble Residue

%

-

-

Free CaO

%

1.5

-

Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)

%

-

-

C3S

%

-

-

C2S

%

-

-

C3A

%

-

-

C4AF

%

-

-

Physical Tests

 

Fineness

 

Blaine

(cm2/g)

3400

Min = 3000

Residue On Sieve 90µ

%

5.6

-

Setting Time

Initial

Minute

170

Min = 75

Final

Hour

3:20

-

Compressive Strength:

2 Days

Kg/cm2

-

-

3 Days

"   "

160

-

7 Days

"   "

230

Min=160

28 Days

"   "

340

Min=325

Soundness

Autoclave Expansion

%

0.08

Max=0.8