سیمان پرتلند نوع پنج

مشخصات سیمان:

 این نوع سیمان در مقابل حمله سولفات ها مقاومت خوبی دارد و در جاهايي كه خاك ها و یا آب های زیرزمینی مقدار زيادي سولفات دارند مناسب مي باشد و به دلیل گرمای هیدراسیون كم در بتن ريزي های حجيم و سد سازي ها مصرف مي گردد. این نوع سیمان دارای درصد آلکالی کمی می باشد (آلکالی کل در حدود 0.8 درصد) و در محیط هایی که خطر انجام واکنش مخرب سیلیس و قلیایی وجود دارد ترجیح داده می شود.

آنالیز سیمان:

Portland Cement Type V

Chemical Analysis

Requirement

According to:

Component

 

Results

ISIRI 389

Loss on Ignition

%

1.30

Max = 3

SiO2

%

21.69

-

Al2O3

%

3.81

-

Fe2O3

%

4.26

-

CaO

%

63.66

-

MgO

%

2.00

Max = 5

SO3

%

2.20

Max = 2.3

Cl

%

-

-

Insoluble Residue

%

0.60

Max = 0.75

Free CaO

%

1.00

-

Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)

%

0.90

-

C3S

%

56.4

-

C2S

%

19.7

-

C3A

%

2.9

Max = 5.0

C4AF

%

13.0

-

Physical Tests

 

Fineness

 

Blaine

(cm2/g)

2900

Min = 2800

Residue On Sieve 90µ

%

1.8

-

Setting Time

Initial

Minute

200

Min = 45

Final

Hour

4

Max = 6

Compressive Strength:

2 Days

Kg/cm2

-

-

3 Days

"   "

240

Min= 85

7 Days

"   "

310

Min=150

28 Days

"   "

420

Min=270

Soundness

Autoclave Expansion

%

0.08

Max=0.8