سیمان پرتلند مقاومت بالا

مشخصات سیمان:

این نوع سیمان دارای مقاومت فشاری بالاتر از انواع دیگر سیمان های توليدي کارخانه مي باشد و در دو كلاس 425 و 525 كه به ترتيب مقاومت فشاري 28 روزه آن از2 425kg/cm 

  و  2 2525kg/cm بالاترمي باشد قابل توليد است .

آنالیز سیمان :

 

Portland Cement Type 1-425

Chemical Analysis

Requirement

According to:

Component

 

Results

ISIRI 389

Loss on Ignition

%

1.60

Max = 3

SiO2

%

21.60

-

Al2O3

%

5.00

-

Fe2O3

%

3.57

-

CaO

%

63.25

-

MgO

%

2.00

Max = 5

SO3

%

2.10

Max = 3

Cl

%

-

-

Insoluble Residue

%

0.60

Max = 0.75

Free CaO

%

1.50

-

Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)

%

1.0

-

C3S

%

48.6

-

C2S

%

25.2

-

C3A

%

7.2

-

C4AF

%

10.9

-

Physical Tests

 

Fineness

 

Blaine

(cm2/g)

3260

Min = 2800

Residue On Sieve 90µ

%

1.2

-

Setting Time

Initial

Minute

140

Min = 45

Final

Hour

3

Max = 6

Compressive Strength:

2 Days

Kg/cm2

210

Min=100

3 Days

"   "

-

-

7 Days

"   "

310

-

28 Days

"   "

440

Min = 425

Soundness

Autoclave Expansion

%

0.06

Max=0.8

 

 

 

Portland Cement Type 1-525

Chemical Analysis

Requirement

According to:

Component

 

Results

ISIRI 389

Loss on Ignition

%

1.3

Max = 3

SiO2

%

20.9

-

Al2O3

%

3.5

-

Fe2O3

%

4.0

-

CaO

%

62.1

-

MgO

%

2.0

Max = 5

SO3

%

2.0

Max = 3

Cl

%

0.03

-

Insoluble Residue

%

0.6

Max = 0.75

Free CaO

%

0.9

-

Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)

%

0.7

-

C3S

%

59.0

-

C2S

%

15.4

-

C3A

%

2.5

-

C4AF

%

12.2

-

Physical Tests

 

Fineness

 

Blaine

(cm2/g)

3600

Min = 2800

Residue On Sieve 90µ

%

1.2

-

Setting Time

Initial

Minute

200

Min = 45

Final

Hour

4

Max = 6

Compressive Strength:

2 Days

Kg/cm2

240

Min=200

3 Days

"   "

-

-

7 Days

"   "

-

-

28 Days

"   "

535

Min = 525

Soundness

Autoclave Expansion

%

0.07

Max=0.8