نشست تنظیم بازار سیمان

نشست تنظیم بازار سیمان به میزبانی گروه صنایع سیمان کرمان برگزار شد.

با حضور جناب آقای مهندس‌داداش مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان(سیدکو) ومدیران عامل شرکتهای سیمان ممتازان جناب آقای مهندس ربانی،سیمان زرین رفسنجان جناب آقای مهندس احمدی وگروه صنایع سیمان کرمان جناب آقای مهندس رحمانی ‌کارگروه تنظیم بازارسیمان کرمان در محل اتاق جلسات مدیر عامل سیمان کرمان برگزار شد.در حاضرین در این جلسه به بحث پیرامون فرصتها وتهدیدات موجود در بازار سیمان کرمان پرداختند.

نشست تنظیم بازار سیمان به میزبانی گروه صنایع سیمان کرمان برگزار شد.
نشست تنظیم بازار سیمان به میزبانی گروه صنایع سیمان کرمان برگزار شد.
نشست تنظیم بازار سیمان به میزبانی گروه صنایع سیمان کرمان برگزار شد.
نشست تنظیم بازار سیمان به میزبانی گروه صنایع سیمان کرمان برگزار شد.

Add new comment