سهامداران

سهامدار سهم نوع سهامدار درصد
شركت سرمايه گذارى وتوسعه صنايع سيمان(سهامی عام) 85،427،070 حقوقی 59.05
شركت سرمايه گذارى ملي ايران - سما 110،526،055 حقوقی 11.15
شركت گروه مالي بانك مسكن (سهامي عام ) 20،658،473 حقوقی 2.08
بانك ملي ايران 19،966،929 حقوقی 2.01
صندوق سرمايه گذاري مشترك نقش جهان 12،766،057 حقوقی 1.29
سایر اشخاص حقوقی 44،580،199   4.50
سایر اشخاص حقیقی 197،514،217   19.92
جمع کل سهام 991،440،000   100